7/21/2017 4:56:22 PM
Thông báo chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
7/18/2017 3:48:16 PM
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPTP Hữu Nghị
7/6/2017 3:02:17 PM
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016
7/1/2017 3:43:15 PM
Sáng ngày 01/07/2017, Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Dưới đây là toàn văn Nghị quyết và Biên bản hội nghị