Quan hệ cổ đông

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2020 về việc miễn nhiệm/bầu thành viên BKS; Thông báo ngày đăng ký cuối cùng

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2020 về việc miễn nhiệm/bầu thành viên BKS; Thông báo ngày đăng ký cuối cùng

20 Jul

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2020 về việc miễn nhiệm/bầu thành viên BKS; Thông báo ngày đăng ký cuối cùng.

Xem chi tiết tại đây.

Tin tức đã đọc

Sản phẩm nổi bật

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá bán lẻ: Liên hệ

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá bán lẻ: Liên hệ

Giá bán lẻ: Liên hệ

Hữu Nghị Food