Hữu Nghị Food tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

30/06/2021 15:19 +07 - Lượt xem: 70926

Sáng ngày 30/6/2021, tại hội trường tầng 3 công ty CP thực phẩm Hữu Nghị - 122 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Hữu Nghị Food đã tổ chức...

Sáng ngày 30/6/2021, tại hội trường tầng 3 công ty CP thực phẩm Hữu Nghị – 122 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Hữu Nghị Food đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
Đại hội có sự tham gia của:
Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị (gồm 11 cổ đông và 4 cổ đông ủy quyền)
https://huunghi.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/dai-hoi-co-dong-huu-nghi-food-2021-8-400x267.jpg
Được sự biểu quyết nhất trí của cổ đông, đại hội đã bầu ra nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban hỗ trợ tại Đại hội:
1. Đoàn Chủ tịch:
Ông Vũ Ba Lê – Phó Tổng giám đốc – Chủ toạ
Ông: Thái Anh Tuấn – Trưởng ban kiểm soát
Ông: Nguyễn Hữu Thành – Trưởng ban pháp chế
2. Ban Thư ký
Ông: Nguyễn Hữu Thành – Trưởng ban thư ký
Bà: Trần Anh Quân – Thành viên
3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử
Ông Đoàn Quang Cảnh – Trưởng ban
Ông: Nguyễn Thành Công – Thành viên
Bà: Trần Anh Quân – Thành viên
https://huunghi.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/dai-hoi-co-dong-huu-nghi-food-2021-3-400x267.jpg
https://huunghi.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/dai-hoi-co-dong-huu-nghi-food-2021-2-400x267.jpg
Tại đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình bày các báo cáo, tờ trình cụ thể như sau:
– Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (Báo cáo số 112/BC-TPHN ngày 28/4/2021).
– Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Báo cáo số 113/BC-TPHN ngày 28/4/2021).
– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát (Báo cáo số 114/BC-Ban kiểm soát ngày 28/4/2021).
– Nội dung Tờ trình số 115/TTr-TPHN ngày 28/04/2021 về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị lần thứ 06 và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.
– Nội dung Tờ trình số 116/TTr-TPHN ngày 28/04/2021 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2020.
– Nội dung Tờ trình số 117/TTr-TPHN ngày 28/04/2021 về dự kiến phương án chia cổ tức năm 2021
– Nội dung Tờ trình số 118/TTr-TPHN ngày 28/04/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
– Nội dung Tờ trình số 119/TTr-TPHN ngày 28/04/2021 về quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2021
– Nội dung Tờ trình số 120/TTr-TPHN ngày 28/04/2021 về việc tái bầu lại 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 05 năm tiếp theo (2021-2026).
– Đơn từ nhiệm và toàn văn nội dung Tờ trình số 121/TTr-TPHN ngày 28/04/2021 về việc thông qua miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung 02 thành viên BKS
– Kết quả tái bầu lại 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 05 năm tiếp theo 2021-2026 đối với bà Lê Thị Lan Anh
– Bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát:
+ Bà Lê Mai Dịu
+ Bà Lại Thị Lỡi
https://huunghi.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/dai-hoi-co-dong-huu-nghi-food-2021-1-400x266.jpg
https://huunghi.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/dai-hoi-co-dong-huu-nghi-food-2021-4-400x267.jpg
Toàn bộ các báo cáo, tờ trình trong được trình bày trong Đại hội đều được các cổ đông xem xét, lắng nghe và thảo luận. 100% ý kiến biểu quyết/ bỏ phiếu tán thành với các nội dung được trình bày.
Đại hội cũng ghi nhận các ý kiến phát biểu của các cổ đông về tình hình dịch bệnh Covid 19, nhà đầu tư, tiến độ xây dựng nhà máy và nhất trí với chương trình, tài liệu đại hội.
Đặc biệt, trong diễn biến dịch bệnh Covid-19 tuy đã được kiểm soát nhưng không thể lơ là, 100% cổ đông tham dự Đại hội đều được đo thân nhiệt và khai báo y tế trước khi tham gia, đảm bảo về các công tác tổ chức an toàn, hiệu quả.
https://huunghi.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/dai-hoi-co-dong-huu-nghi-food-2021-5-400x267.jpg
https://huunghi.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/dai-hoi-co-dong-huu-nghi-food-2021-6-400x267.jpg
Xin được chúc mừng Đại hội đã thành công tốt đẹp về mọi mặt, đánh dấu sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Hữu Nghị Food.
Nguồn: Truyền thông Hữu Nghị Food
 
Bài xem nhiều